ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แรกเริ่มเดิมที ของ ลำปาง

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า

ประวัติ

ลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา เป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล้านนารวมไปถึงนครลำปางได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานนับสองร้อยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลำปางจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่าเห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก้วดอนเต้าฯ ช่วงสมัยพม่าปกครองอาณาจักรล้านนารวมไปถึงเมืองลำปางไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง มิหนำซ้ำยังกระทำการย่ำยีข่มเหงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเกลียดชังไปทั่ว จนกระทั่งได้เกิดวีรบุรุษผู้กล้าแห่งบ้านปกยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) นามว่า เจ้าพ่อทิพย์ช้าง ท่านได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าพ้นเมืองลำปางได้สำเร็จ พร้อมกันนี้ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปาง มีพระนามว่า พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวในล้านนาที่ปราศจากอำนาจปกครองจากพม่า
กาลเวลาต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่าราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบมณฑล เมืองลำปางขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม่) และมณฑลมหาราษฎร์ (เมืองเชียงราย) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด เมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ร้านค้าแนะนำ
ร้านขายดอกไม้งานศพ ดอกกระดาษ ติดต่อ
คุณปราณี โกสถา 054287173,0827613646
ที่อยู่ 100 หมู่ 4 บ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
 จ.ลำปาง

ปล.เป็นดอกถุงที่มี 50 ช่อใน 1 ถุง  นาม คาเนชั่น
      มีดอกแค ดอกร่วง โครงพวงหรีด ดอกหน้าวัว

 

รูปแบบในการปกครอง

 ลำดับผู้ครองนครลำปาง ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)

 1. พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม 2275 - 2306 (31 ปี) สมัยกรุงศรีอยุธยา
 2. เจ้าฟ้าสิงหราชธานี ชายแก้ว 2306 - 2317 (11 ปี) สมัยกรุงศรีอยุธยา
 3. พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ 2317 - 2325 (8 ปี) สมัยกรุงธนบุรี
 4. พระเจ้าคำโสม 2325 - 2337 (12 ปี) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 5. พระเจ้าดวงทิพย์ 2337 - 2349 (12 ปี)
 6. เจ้าหลวงไชยวงศ์ 2349 - 2361 (12 ปี)
 7. เจ้าหลวงขัติยะ 2361 - 2361 (6 เดือน)
 8. เจ้าหลวงน้อยอินทร์ 2361 - 2372 (11 ปี)
 9. เจ้าหลวงวรญาณรังษี 2372 - 2378 (6 ปี)
 10. พระเจ้าพรหมาภิพงศ์ 2378 - 2430 (52 ปี)
 11. เจ้าหลวงพรหมาพงศ์ธาดา 2430 - 2430 (6 เดือน)
 12. เจ้าหลวงนรนันท์ไชยชวลิต 2430 - 2440 (10 ปี)
 13. พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต 2440 - 2465 (25 ปี)
 14. เจ้าน้อยแก้วเมืองพรวน ณ ลำปาง 2465 - 2468 (3 ปี) รั้งนคร

 รายนามของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 1. พระยาสุเรนทรราชเสนา (เจิม จารุจินดา) พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2470
 2. พระยาวิเศษฤๅไชย (ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา) พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2472 # พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (พงษ์ บุรุษชาติ) พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2475
 3. พระยากำธรพายัพทิศ (ดิศ อินทรโสพัส) พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476 # พระยาประชากรบริรักษ์ (แอร่ม สุนทรศารทูล) พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2480
 4. พระพายัพพิริยกิจ พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482
 5. หลวงอุตตรดิตถาภิบาล พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2484
 6. หลวงเกษมประศาสน์ พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485
 7. หลวงศุภการบริรักษ์ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2489
 8. ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์ พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2490
 9. ขุนอักษรสารสิทธิ์ พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2494
 10. นายพ่วง สุวรรณรัฐ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2495
 11. นายสุวรรณ รื่นยศ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2497
 12. ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501
 13. นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2504
 14. นายสุบิน เกษทอง พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2515
 15. นายชุ่ม บุญเรือง พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2516
 16. นายสำราญ บุษปวนิช พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519
 17. นายไสว ศิริมงคล พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
 18. นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์ พ.ศ. 2523 -พ.ศ. 2524
 19. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528
 20. นายยุทธ แก้วสัมฤทธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532 # นายอุทัย นาคปรีชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533
 21. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2534
 22. ร้อยตรีพูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535
 23. ร้อยเอกอริยะ อุปารมี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2536
 24. นายสุชาติ ธรรมมงคล 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
 25. นายสหัส พินทุเสนีย์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2540
 26. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช (วาระที่ 1) 20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542
 27. นายพีระ มานะทัศน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2545
 28. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช (วาระที่ 2) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
 29. นายอมรทัต นิรัติศยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
 30. นายดิเรก ก้อนกลีบ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 31. นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2552
 32. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2552
 33. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2553
 34. นายอธิคม สุพรรณพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน [3]

พื้นที่ติดต่อ

จังหวัดลำปางมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกธรรมรักษา (Heliconia sp.)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: กระเจา หรือกระเชา หรือในภาษาถิ่นว่า ขะจาว (Holoptelea integrifolia)
 • คำขวัญประจำจังหวัด: ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก


 หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภอแม่เมาะ
 3. อำเภอเกาะคา
 4. อำเภอเสริมงาม
 5. อำเภองาว
 6. อำเภอแจ้ห่ม
 7. อำเภอวังเหนือ
 1. อำเภอเถิน
 2. อำเภอแม่พริก
 3. อำเภอแม่ทะ
 4. อำเภอสบปราบ
 5. อำเภอห้างฉัตร
 6. อำเภอเมืองปาน
 แผนที่

 เทศบาล 1. เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
 2. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง
 3. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
 4. เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
 5. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
 6. เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
 7. เทศบาลตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
 8. เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
 9. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร
 10. เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
 11. เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
 12. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
 13. เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
 14. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
 15. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
 16. เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
 17. เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
 18. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
 19. เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
 20. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ
 21. เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
 22. เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
 23. เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
 24. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
 25. เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
 26. เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
 27. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ
 28. เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ
 29. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
 30. เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
 31. เทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
 32. เทศบาลตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปาน

 การคมนาคม

 ทางบก

จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร การเดินทางทางบกสะดวกสบายมากจากกรุงเทพมหานคร จากเส้นทางสายเอเชีย(ถนนพหลโยธิน) ผ่าน พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่ลำปาง ถนนเป็นถนนสี่เส้นทางการจราจรตลอดทาง หรือใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11แยกจากถนนพหลโยธิน ที่ จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ เข้าสู่ลำปาง สิ้นสุดปลายทางที่ เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางรถส่วนตัวประมาณ 7-8 ชั่วโมง รถบัสประจำทางจากกรุงเทพฯ-ลำปาง ขึ้นได้ที่สถานีหมอชิตใหม่ มีรถให้เลือกหลายบริษัทหลายระดับเช่นกัน ทั้ง บขส. สมบัติทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ นครชัยแอร์ ฯลฯ

ทางรถไฟ

ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีรถไฟหลายชั้นหลายระดับให้เลือกตั้งแต่สปรินเตอร์-รถนอนปรับอากาศ-รถพัดลมธรรมดา ลงที่สถานีรถไฟนครลำปาง

ทางอากาศ

นั่งเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ ลงที่ท่าอากาศยานลำปางได้เลย

 สายการบินในประเทศ

 การศึกษา

 ระดับอุดมศึกษา โรงเรียน

รายชื่อห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลำปาง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • IT City สาขาเสรีสรรพสินค้า
 • iBeat ชั้น 1 บิ๊กซี
 • J.I.B ชั้น 4 เสรีสรรพสินค้า
 • banana IT ชั้น 1 บิ๊กซี
 • hardware house สาขาเสรีสรรพสินค้า ชั้น 4 / ชั้น 1 บิ๊กซี / ชั้น 2 บิ๊กซี(2)

พระอารามหลวง


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอุทยานแห่งชาติทางบก

ประเพณีของจังหวัดลำปาง

 • ประเพณีแห่สลุงหลวง
 • ประเพณีสงกรานต์
 • ประเพณีขันโตกช้าง
 • งานเซรามิคแฟร์
 • งานหลวงเวียงละคอน
 • งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง
 • งานมอเตอร์โชว์
 • งานเทศกาลปลาและอาหาร
 • งานกลองปูจา

 ชาวลำปางที่มีชื่อเสียง

พระเกจิอาจารย์

 นักการเมือง

 ข้าราชการ

 บุคคลในวงการบันเทิง

 อ้างอิง

 1. ^ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. ^ ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 3. ^ เว็บไซต์จังหวัดลำปาง "รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด" [ออนไลน์]. เข้าถึง://www.lampang.go.th/govlp.htm สืบค้น 21 พฤษภาคม 2554.

 ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°17′N 99°29′E / 18.29°N 99.48°E / 18.29; 99.48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น